Tekstgrootte: A A     
 

Wat is een geschil?

Algemeen
In veruit de meeste gevallen worden problemen of meningsverschillen tussen klanten en de woningcorporatie direct in goed overleg met elkaar opgelost. Lukt dat niet, dan pas komt de Regionale Geschillencommissie in beeld. Een geschil is dus een probleem of verschil van inzicht tussen twee partijen, waarbij in dit geval de beoordeling door een onafhankelijke geschillencommissie tot een definitieve beoordeling en beslissing moet leiden.


Wanneer komt u in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor behandeling door de Regionale Geschillencommissie moet het geschil aan een aantal voorwaarden voldoen.
Voorwaarden voor behandeling:

  • u voelt zich persoonlijk in uw belang geschaad;
  • de situatie is ontstaan door toedoen van de corporatie;
  • het probleem is een corporatie aangelegenheid;
  • u hebt al geprobeerd via de corporatie het probleem op te lossen en de interne geschillenprocedure van de corporatie geheel gevolgd.

Niet in aanmerking komen zaken die onder verantwoordelijkheid vallen van de overheid of van andere instanties.
Als de Regionale Geschillencommissie uw verzoek tot behandeling ontvangt, wordt allereerst beoordeeld of het geschil aan de voorwaarden voldoet. Is dat niet zo, dan ontvangt u daarvan een goed onderbouwde terugkoppeling. Andere geschillen dient u rechtstreeks te melden bij uw woningcorporatie.


Neemt de Regionale Geschillencommissie uw verzoek wel in behandeling, dan ontvangt u daarvan ook bericht. Vervolgens gaat de Regionale Geschillencommissie over tot een grondig onderzoek. Alle relevante stukken worden gelezen en betrokken personen gehoord. U wordt uitgenodigd om bij een hoorzitting aanwezig te zijn om mondeling toelichting te geven. Ook is het mogelijk dat de commissie andere personen die een bijdrage kunnen leveren bij deze hoorzitting uitnodigt.
Als het onderzoek is afgerond komt de commissie tot een oordeel. Op basis daarvan brengt ze een zwaarwegend advies uit aan de directie van de woningcorporatie. De directies hebben verklaard het advies van de Regionale Geschillencommissie als bindend te beschouwen. Bericht over het eindoordeel ontvangt u van de corporatie.


Hoe lang duurt de behandeling?
In eerste instantie meldt u een geschil bij uw woningcorporatie. Zij nemen het geschil in behandeling en gezien de zorgvuldigheid waarmee het geschil wordt behandeld en de diverse onderzoeken die daarvoor nodig zijn, kan de behandeltijd oplopen tot enkele maanden. Wel dient de corporatie zich tijdens de behandeling te houden aan enkele termijnen.


Het reglement van de Regionale Geschillencommissie noemt een aantal termijnen waaraan de behandelingstijd gebonden is. Zo wordt u binnen drie weken na ontvangst van uw verzoek uitgenodigd om uw kant van het verhaal toe te lichten. De uitspraak kunt u binnen vier weken na behandeling verwachten. De bedoeling hiervan is dat het geschil snel wordt afgehandeld, maar zoals aangegeven is zorgvuldigheid ook belangrijk. Daarom moet u in de praktijk rekenen op een behandeltijd die in totaal tot enkele maanden kan oplopen.